Lekar för barn

Juridisk hjälp inom Familjerätt

Familjerätt är det begrepp som brukar användas för att sammanfatta de lagar och förordningar som har till uppgift att reglera människors familjeliv; det kan vara förhållandet mellan barn och föräldrar, äktenskap och skilsmässa eller adoption exempelvis.

Många advokatbyråer har medarbetare som enbart specialiserat sig på familjerätt, andra byråer har till och med gjort uppdrag inom familjerätt till sitt enda verksamhetsområde. Särskilt är det frågor om vårdnad av barn vid skilsmässa (som regleras i Familjebalken) som de flesta kommer att tänka på när begreppet familjerätt används.

Vi går här igenom några av de viktigaste lagarna och områdena inom familjerätt.

Parförhållanden

Lagarna inom detta område reglerar det juridiska förhållandet mellan två människor som bestämt sig för att gifta sig eller leva tillsammans. Här ingår såklart Äktenskapsbalken, men även lagar och regler gällande samboförhållanden och hindersprövning. Juridisk hjälp inom parförhållanden efterfrågas vanligen först vid skilsmässa eller separation (bodelning), men en jurist kan även hjälpa till vid till exempel upprättande av äktenskapsförord.

Arvsrätt

Arvsrätt är ett stort område inom Familjerätt och ett område där människor i regel ofta söker juridisk hjälp. Arvsrätten är till för att skydda de efterkommande när en person avlider. Oavsett om den avlidne avsett att testamentera bort sin egendom till exempelvis någon stiftelse eller organisation har barnen ändå rätt till en del. Den fördelning som görs av den avlidnes egendom och kapital, det så kallade dödsboet, kallas bouppteckning. Bouppteckningen måste vara avklarad inom tre månader efter dödsfallet. Det finns en sträng hierarki kring arv där barnen kommer i första ledet och övriga familjemedlemmar och släkt i tur och ordning efter. I dagens moderna familjekonstellationer med samboförhållanden, bonusbarn etc uppstår ofta förvirring kring arvsrätten och en jurist kan hjälpa till att reda ut vad som gäller.

Barnfrågor

De delar av familjerätten som rör barn, den så kallade Familjebalken, innefattar bland annat adoption, faderskap och vårdnadstvister.

Vid exempelvis adoption bryts de juridiska banden mellan barnet och de biologiska föräldrarna och barnet får samma rättigheter gentemot sina adoptivföräldrar som ett biologiskt barn, ett faktum som ibland skapar konflikter.

Uppstår tvivel kring faderskap är Socialnämnden enligt lag skyldiga att genomföra ett faderskapstest, och den utpekade fadern är skyldig att genomföra detta test. Faderskapet kan sedan bekräftas genom dom eller faderns skriftliga bekräftelse.

De kanske mest utdragna och komplicerade juridiska processerna inom familjerätt handlar om vårdnadstvister. Här är det viktigt att man anlitar juridisk hjälp med god erfarenhet och gedigen kunskap inom området. Ofta handlar det om få fram sin sida av saken i en tvist som inte sällan kan innefatta smutskastande av den andra parten, samtidigt som det dåliga samvetet gnager över den utsatta situation man har försatt barnen i. Juridiska ombud som kan hålla huvudet kallt är ett måste vid en sådan process.

Hos socialtjänsten, på din kommuns hemsida och här kan du läsa mer om familjerätt.

24 Sep 2017