Lekar för barn

Föräldrabalken

Föräldrabalken kallas den lag som behandlar det juridiska förhållandet mellan barn och föräldrar i Sverige. Föräldrabalken trädde i kraft på nyårsdagen 1950 och ersatte en rad gamla lagar som i och med det blev ogiltiga. Föräldrabalken består av 16 kapitel som behandlar olika aspekter av föräldraskap, bland annat frågor om umgängesrätt vid enskild vårdnad och frågor kring adoption och förmyndarskap. Vi går här igenom några av de viktigare kapitlen och redogör snabbt för vad de handlar om.

Kapitel 1 – Faderskap till barn

Enligt första paragrafen av kapitel 1 är den man pappa till barnet som är gift med barnets mamma. I den andra paragrafen slås dock fast att rätten kan ogiltigförklara faderskapet efter exempelvis ett dna-test. En så kallad presumtion, ett antagande, görs här angående moderskapet, som alltid betraktas som ställt utom allt tvivel, och därför inte behandlas i lagtexten.

Kapitel 4 – Adoption

Här slås bland annat fast att en man och en kvinna som vill adoptera båda måste ha fyllt tjugofem år. Dock kan det tillåtas från 18 år om paret ej kan få biologiska barn eller om den ena parten vill adoptera den andras barn för att få delad vårdnad. Kapitlet slår också fast att ett barn aldrig kan adopteras utan de biologiska föräldrarnas samtycke.

Kapitel 6 – Vårdnad av barn

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran” står det i första paragrafen av kapitel 6. Följande paragrafer behandlar bl a  frågan om vårdnaden av barnet och umgängesrätt. Här slås fast att vårdnaden ska var delad lika mellan föräldrarna om inte särskilda skäl föreligger. Om en förälder har tilldelats enskild vårdnad har barnet ändå umgängesrätt med den andra föräldern. Alla beslut om vårdnad och umgängesrätt ska ske med barnets bästa för ögonen.

Kapitel 10 – Förmyndarskap

Föräldrarna till ett barn är dess förmyndare. Om föräldrarna dör eller på annat sätt befinns vara olämpliga som förmyndare ska en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna” utses.

Familjerätt

Föräldrabalken ingår i ett område av juridiken som kallas familjerätt. Är man som förälder inblandad i en konflikt rörande sina barn, exempelvis en tvist om vårdnad av barn eller umgängesrätt, kan man vända sig till en advokatbyrå specialiserad på familjerätt. Här kan få goda råd och tips inom familjejuridik, och hjälp att väcka talan om konflikten inte går att lösa på annat sätt. När det gäller föräldraskap är det lätt att man låter känslorna styra och att ha ett juridiskt ombud som kan föra ens talan när man exempelvis ska plädera för sin sak i tingsrätten är guld värt.

Om du skulle behöva hjälp av en advokat i frågor som rör familjerätten så kan vi rekommendera dessa: www.umgängesrätt.com

6 Nov 2017