Lekar för barn

Omhändertagande av barn

För många föräldrar är det utav en självklarhet att ägna mycket tid åt att leka med sina barn. Men för vissa är fallet inte så. Att leka är barnens kanske främsta sätt att lära känna saker, alltifrån motorik till socialt samspel. Förvisso kan barn göra en del av detta själva, men i samspel med en vuxen så utökas möjligheterna och den vuxne kan också styra in viktiga saker, eller helt enkelt utmana barnet på ett lagomt sätt. Till exempel kanske man märker att barnet har problem med att vänta på sin tur när man leker tillsammans, då kan det vara utmärkt att öva på just detta i små portioner.

Att ha en bra närhet med sitt barn är oerhört viktigt, speciellt vid extra ansträngning av deltagande i deras lek gör att de känner att vi vuxna kommer nära och engagerar oss lite extra. Denna närhet blir en tillgång då det blir lättare för barnet att komma i anförtro sig till oss när det kommer till mer svåra situationer, till exempel om de skulle bli retade på dagis, skolan eller liknande.

Det är hur som helst inte alltid barn får uppleva denna kärlek och trygghet. Att växa upp i en miljö där det kanske råder om missbruksproblematik kan ta skada på barnet. Missbruksfamiljer lever ofta i ett känslomässigt kaos i form av skam, pinsamheter, ilska, och frustration. En positiv, trygg och känslomässig gemenskap är ofta en bristvara. Missbruksfamiljer har visat sig ha lägre sammanhållning, bry sig mindre, mindre hjälpsamma och stödjande mot varandra. Dessutom kan de ha svårare att öppet uttrycka och visa sina känslor.

Barn till missbrukare är en extrem utsatt grupp av anhöriga då de är beroende av sina föräldrar för sin välfärd. Det är viktigt att vara uppmärksam om dessa signaler och lära sig de signalerna som dessa barn kan uppvisa. Till exempel är ett tecken att barn visar avvikande längd- och viktkurva, huvudvärk, buksmärtor, hjärtsmärta, trötthet och kräkning. Ser man någon form av nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, matproblem eller liknande är det också ett starkt tecken. Visar barnet problem med relationer till andra barn och/eller vuxna, skolsvårigheter trots normalbegåvning och inte p.g.a skriv- och lässvårigheter. Beter sig barnet aggressivt, rastlöshet, är impulsiv eller har ett brottsligt beteende kan det också vara en varningsklocka att ta tag i.

Barn som far illa behöver personer i sin närhet som ser vad som händer, bryr sig om och vågar ingripa. Misstänker man att ett barn far illa ska man inte tveka om att ingripa. Alla barn är i behov av att omgivningen reagerar och någon ingriper om de far illa. Genom att lyssna låter man barnet berätta, ställ snarare frågor än att förhöra och visa att du är intresserad och tar dig tid. Om man misstänker något allvarligt kan man alltid ringa socialtjänsten i kommunen och rådgöra. Då kan man få veta vad som händer vid en anmälan. Socialtjänsten ska hjälpa barn som inte har det bra hemma. Ibland kan ett barn behöva bo med en annan familj en tid. Om socialtjänsten i sin utredning får reda på att det finns oro för att ett barn far illa tar de kontakt med föräldrarna och barnet. Kommer man fram till att barnets situation är mycket allvarlig, men inte kommer överens med föräldrarna om vilken hjälp som som behövs, kan barnet omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). Då kan man antingen få bo i ett tryggt familjehem eller på ett hem för vård och boende. Advokaters undersökning visar att socialtjänstens utredningar ofta har brister. Barn och föräldrarnas åsikter beaktas inte alltid och lagen är inte anpassad till nya kunskaper och ett samhälle i snabb förändring. Därför kan det vara bra att kontakta en advokatbyrå som arbetar kontinuerligt med LVU.

27 Jul 2017